แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. Who work in school?
  an engineer
  a cook
  a cashier
  a teacher
2. What does the sign mean?

  Emergency Exit
  Elevator
  Parking Lot
  Way Out
3. According to the diagram, what day is today?

  Sunday
  Monday
  Tuesday
  Thursday
4. Your boss’s wife offers you a piece of cake, but you dislike that kind of cake so you say, “.......................”
  I hate that cake.
  Thanks, but I’m on a diet.
  Not another one.
  Don’t you have anything better?
5. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after-school activities and of course, he teaches! His students________his class, so he’s happy.
  joy
  like
  hate
  dislike
6. Which is true according to the ad?

  Pay is more on Thursday and Friday.
  The child is less than seven years old.
  The babysitter must work six days a week.
  The person must first call Mr. Parker.
7. When does the flight FD3031 leave from Bangkok?

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Everyday
8. Which flight should you take if you have to check in at Phuket hotel at 10.30 am?

  FD3033
  FD3027
  FD3025
  FD3023
9. 7/11 store is under the type of___________.
  food shop
  super market
  floating market
  convenience store
10. What does the sign mean?

  No Train
  No Trucks
  No Bicycles
  No Motorcycles
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile