แนวข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติ สำหรับอาชีวศึกษา (V-NET)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. PETS ARE NOT ALLOWED HERE
  You can see at the convenience store.
  You might see at the restaurant.
  You can see at the construction area.
  You might see at the theater.
2. A: May I help you? B: ………………………
  What color?
  Yes, please.
  What’s size?
  I’m sorry.
3. he gets_____________for it! John is a video game tester for a big video game____________.
  pay / company
  paid / companies
  pay / companies
  paid / company
4. If you interested in this company, what do you have to send?

  Money and application
  Resume and recent photo
  Resume, recent photo and telephone number
  Your resume, recent photo, telephone number and your photo motorcycle
5. Which article is the headline?

  weather
  domestic
  International
  Advertisement
6. Would you like a cup of tea?
  I’d love one.
  Yes, I like tea.
  Sorry, I’m not.
  Never mind.
7. What do you expect from your education?
  I want to play game.
  I want to sleep in the school.
  I want to find a lot of friends
  I want to get a vocational certificate.
8. John is planning to go to Phuket on 27 March. Where should he get on the plane?

  BKK Airport
  Suwannabhumi Airport
  Donmuang Airport
  Morchit Airport
9. Where is flight RT9122 from?

  Berlin
  Madrid
  Buenos Aires
  Thailand
10. She______________as a waitress at night but she’s really an actress.
  work
  works
  worked
  working
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile