แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ม.5 ชุดที่ 1/5
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 2.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดเป็นผลกระทบโดยตรงที่เกิดจากภาวะโลกร้อน
  ป่าไม้ลดลง
  สัตว์ป่าสูญพันธุ์
  ทรัพยากรแร่ลดลง
  เกิดความแห้งแล้ง
2. ข้อใดเป็นนโยบายการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกใน ค.ศ. 2008 ของสหรัฐอเมริกา
  ปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
  กู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อพยุงฐานะทางเศรษฐกิจ
  อนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยพยุงสถานะของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
  แจกการ์ดช่วยชาติให้แก่ประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในข้อใดเหมาสมที่สุด
  การไม่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่ต้องการ
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด
  การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด
4. การก่อการร้ายของกลุ่มปลดปล่อยพยัคฆ์ทมิฬอีแลมในประเทศศรีลังกามีสาเหตุมาจากข้อใด
  ความขัดแย้งระหว่างชนชั้น
  ความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ทางการเมือง
  ความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติและศาสนา
  ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทางธุรกิจ
5. องค์การสหประชาชาติใช้นโยบายใดเพื่อลงโทษอิรักที่ทำสงครามบุกคูเวต
  ตั้งกำแพงภาษีสินค้า
  จับตัวผู้นำมาลงโทษ
  คว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
  ยกเลิกการเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile