สหกรณ์
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 3.5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ จังหวัดพิษณุโลกเป็นสหกรณ์แห่งแรกของไทย ถือกำเนิดในสมัยรัชกาลที่ 6 จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร
  แหล่งเงินกู้ของชาวนา
  ท่าข้าวรับซื้อผลผลิตจากชาวนา
  แหล่งออมทรัพย์ของข้าราชการ
  แหล่งฝึกงานสหกรณ์ของข้าราชการ
2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของสหกรณ์
  ปันผลกำไรให้สมาชิก
  ปล่อยเงินกู้ให้บุคคลทั่วไป
  รับสมาชิกโดยไม่จำกัดจำนวน
  จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย
3. บิดาแห่งสหกรณ์ไทยคือใคร
  กรมหลวงสงขลานครินทร์
  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
4. นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการผลิตสินค้า "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อจัดจำหน่าย เป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในระดับรากหญ้า และแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ สอดคล้องกับสหกรณ์ประเภทใด
  สหกรณ์นิคม
  สหกรณ์ร้านค้า
  สหกรณ์การเกษตร
  สหกรณ์ออมทรัพย์
5. สหกรณ์มีความสำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจ
  เกิดการหมุนเวียนเกี่ยวกับสินเชื่อ
  ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น
  ขยายสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดต่างประเทศจนเป็นเอกลักษณ์ไทย
  แก้ปัญหาการว่างงานในชนบทลดความแออัดของเมือง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile