การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว บทที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 3
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 5 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 3 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 3 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. สาเหตุของความขัดแย้งระหว่างพี่กับน้องในครอบครัวมาจากสาเหตุใดมากที่สุด
  พี่น้องเพศต่างกัน
  พี่น้องอายุใกล้เคียงกัน
  พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน
  พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก
2. ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าสมาชิกในครอบครัวเป็นเช่นไร
  มีความรัก ความเมตตา
  มีความรู้ การยอมรับฟังผู้อื่น
  ขาดการมีสัมมาคารวะ ไม่เคารพผู้อาวุโส
  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
3. การร่วมกิจกรรมในครอบครัวทำให้เกิดผลดีอย่างไร
  ครอบครัวเกิดความสับสนวุ่นวาย
  ครอบครัวเกิดความวิตกกังวลและความเครียด
  ครอบครัวมีความรักความอบอุ่นและมีความสุข
  ครอบครัวเกิดความแตกแยก
4. เพราะเหตุใด มนุษย์จึงต้องมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ต่อกัน
  มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม
  เพื่อให้มีเพื่อนที่หลากหลาย
  มนุษย์มีการแก่งแย่งแข่งขัน
  เพื่อผลประโยชน์ในหน้าที่การงาน
5. แนวทางใดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่กับลูกได้ดีที่สุด
  พ่อแม่ต้องมีเวลาและสังเกตพฤติกรรมลูก
  พ่อแม่ให้เวลาลูกเพื่อเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆ
  พ่อแม่ยอมรับค่านิยมของลูก
  พ่อแม่กีดกันเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile