แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 50 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 30 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 30 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง
  ข้อมูล, สื่อนำข้อมูล
  ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล
  ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูล
  ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูล,สายข้อมูล
2. ไฟล์รูปภาพใดไม่เหมาะสมในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  JPEG
  BMP
  GIF
  TIF
3. ข้อใดไม่ใช่ของสายแลนแบบ UTP หรือ CAT 5
  ส้ม
  เขียว
  น้ำตาล
  แดง
4. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมในตัวต่อวีดิโอ
  Adobe Premiere
  Cool Edit
  Ulead
  Vegas
5. ข้อใดไม่ใช่ไฟล์วีดิโอ
  .avi
  .wmv
  .aif
  .mp4
6. จากรูปหมายเลข 1 คืออะไร

  Tuples
  Table
  Attributes
  Relation
7. จากรูปหมายเลข 2 คืออะไร

  Tuples
  Table
  Attributes
  Relation
8. ระบบเลขฐานใดที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์
  เลขฐานสิบ
  เลขฐานสอง
  เลขฐานแปด
  เลขฐานสิบหก
9. ข้อใดไม่ใช่การเขียนเว็บเพจแบบ Dynamic
  .jsp
  .html
  .php
  .asp
10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกัน
  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก
  เพื่อใช้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
11. การต่อสายแลนแบบ UTP ถ้ามีระยะห่างเกิน100 เมตร ต้องใช้อุปกรณ์ใดช่วยในการทวนสัญญาณ
  Hub
  Router
  Bride
  Repeater
12. ข้อใดเป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ
  การเผยแพร่
  การตรวจสอบ
  การคำนวณ
  การสรุป
13. ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่กำลังแพร่ระบาดในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ซึ่งมีอาการดังนี้ ไฟล์ Folder Option หายไป, Run คำสั่งแล้วเครื่องจะ Restart เอง, มีหน้าจอสีเขียวขึ้นมารบกวนตลอดเวลา สันนิษฐานว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
  Michelangelo
  Tony
  Anna
  Brontok.a
14. ในระบบอินเตอร์เน็ตจะใช้ภาษาสื่อสารมาตรฐานที่ชื่อว่าอะไร
  ISP
  TCP/IP
  KSC
  LAN
15. ถ้าจะเข้าเยี่ยมชมเว็บสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเข้าไปที่เว็บใด
  http://www.sec.go.th
  http://www.moe.go.th
  http://www.obec.go.th/
  http://school.obec.go.th/
16. การใช้ FTP ในการ Upload ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ซึ่งปกติระบบเครือข่ายจะเปิดใช้พอร์ตที่เท่าใดในการ FTP
  21
  25
  80
  8080
17. www.thaipaint.co.jp เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร
  สถาบันการศึกษา
  หน่วยงานราชการ
  บริษัท
  การทหาร
18. ข้อใด คือประโยชน์ของการใช้สัญญาณผ่านดาวเทียม
  ส่งสัญญาณข้อมูลคอมพิวเตอร์
  ส่งสัญญาณโทรทัศน์
  ใช้ในทางภูมิศาสตร์
  ถูกทุกข้อ
19. ถ้าท่านเห็นซีดีไรท์เตอร์ เขียนว่า 30x15x20x ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  การบันทึกแผ่น CD-RW ที่เร็วสูงสุด 30x
  การบันทึกแผ่น CD-RW ที่เร็วสูงสุด 15x
  การบันทึกแผ่น CD-R ที่เร็วสูงสุด 20x
  การบันทึกแผ่น CD-R ที่เร็วสูงสุด 30x
20. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบหาไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์
  AVG
  NOD32
  PANDA
  ถูกทุกข้อ
21. การจำลองเครื่อง PC ให้เป็น Server ระบบปฏิบัติการ Windows XP ข้อใดเหมาะสมที่สุด
  IIS
  PWS
  SQL
  MySQL
22. ระบบอินเตอร์เน็ตใช้โปรโตคอลใดในการติดต่อสื่อสาร
  FTP
  UDP
  TCP/IP
  IP
23. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หมายถึงข้อใด
  มีเนื้อหาที่ผู้ใช้มีความพอใจกับสารสนเทศ
  มีเนื้อหาที่ผู้ใช้วางเป้าหมายการใช้อย่างชัดเจนและแน่นอน
  มีเนื้อหาที่ผู้ใช้สามารถใช้วิจารณญาณในการใช้สารสนเทศได้ดี
  มีเนื้อหาตรงกับเรื่องที่ต้องการใช้ของผู้ใช้แต่ละคน
24. ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูลรวบรวมไว้เป็นกลุ่ม
  Batch Processing
  Transaction Processing
  Oriented Processing
  Data Processing
25. สิ่งที่เป็นหัวใจของ Internet คือข้อใด
  เครือข่ายระยะใกล้
  เครือข่ายย่อยของแต่ละองค์กร
  เครือข่ายเชื่อมโยง
  ถูกทั้งถูก ก และ ข
26. Download แปลว่าอะไร
  คุณต้องการใช้ซอฟแวร์
  การย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต
  ไฟล์ตัวอักษรธรรมดา
  รหัสผ่าน
27. โดยทั่วไปการสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญ ยกเว้นข้อใด
  ผู้ส่งข้อมูล
  บุรุษไปรษณีย์
  ข้อมูล
  ผู้รับข้อมูล
28. 1 MB เท่ากับข้อใด
  1,000 ไบต์
  1,024 ไบต์
  1,024 กิโลไบต์
  1,000,000 ไบต์
29. ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด
  ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด
  เป็นการส่งผ่านที่ทันสมัยที่สุด
  ช่วยให้การสื่อสารดียิ่งขึ้น
  เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดวิธีใหม่
30. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน หน่วยงานนั้นๆ จะต้องดำเนินงานในเรื่องใดก่อน
  จัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร์
  วางระบบงาน
  จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ถูกทุกข้อ
31. ข้อใดเป็นโปรแกรมประยุกต์ประเภทตาราง
  data base
  Presentation
  word processor
  ถูกทุกข้อ
32. ฮาร์ดแวร์ หมายถึงอะไร
  องค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้
  เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
  เป็นวงจรไฟฟ้า
  เป็นอุปกรณ์ในการส่งข้อมูล
33. คำสั่งที่ใช้ในการดู IP ของระบบปฏิบัติการ Windows XP คือข้อใด
  winipcfg
  cmd
  ipcfg
  ipconfig
34. การนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาต่อเชื่อมกันเรียกว่า
  การต่อเชื่อม
  เครื่องเครือข่าย
  เครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน
  อินเตอร์เน็ต
35. การกู้ข้อมูลหมายถึงอะไร
  งานที่จะต้องทำเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกทำลายและเราต้องสำรองกลับมาใช้ใหม่
  เป็นการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
  การนำรายงานมาถ่ายเอกสารทำสำเนา
  ไม่มีข้อถูก
36. ระบบ Internet หมายถึงอะไร
  ลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ลักษณะการทำงานหลายๆ งานพร้อม
  คอยให้บริการข้อมูล
  ถูกทุกข้อ
37. CD-ROM 56x ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  มีอัตราความเร็ว 56 รอบ /วินาที
  บันทึกข้อมูลได้ 56 ครั้ง/วินาที
  อ่านข้อมูลได้ 56 เท่าของความเร็วปกติ
  มีอัตราความเร็วถ่ายทอดข้อมูล 56 กิโลไบต์/วินาที
38. การรับ-ส่งอีเมล์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต้องอาศัยโปรโตคอลชื่ออะไร
  ftp
  http
  telnet
  Smtp
39. หน่วยที่ใช้ในการคำนวณและตรรกะ คือหน่วยใด
  Control Unit
  ALU
  PANDA
  Output Unit
40. สารสนเทศ หมายถึงอะไร
  ข้อมูลข่าวสารที่มีบันทึกอย่างเป็นระบบ
  ข้อมูลจากแฟ้มบันทึก
  การสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ
  คำตอบข้อ ก. และ ค. ถูก
41. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
  HARDWARE
  SOFTWARE
  CONTROLWARE
  PEOPELWARE
42. หน่วยวัดความถี่ของสัญญาณข้อมูลแบบอนาล็อก คือข้อใด
  เดซิเบล
  เฮริตซ์
  Bit rate
  บิต
43. ข้อใด คือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สามารถจัดระบบอัตโนมัติ
  เข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว
  จัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล
  ถูกทุกข้อ
44. ข้อใดคือหน่วยความจุของข้อมูลดิจิทัลที่มีขนาดเล็กที่สุด
  บิต
  ไบต์
  กิกะไบต์
  เมกะไบต์
45. ข้อใดที่สั่งเลิกทำสิ่งที่กระทำไปแล้วย้อนหลังได้
  Redo
  Undo
  Move
  Redo & undo
46. ข้อใดคือความหมายของ Web Page
  เอกสารแต่ละหน้า
  หน้าหลักของเว็บเพจ
  แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร
  หน้าแรกของเอกสาร
47. ไฟล์รูปภาพชนิดใดที่ไม่นิยมนำมาสร้างเว็บเพจมากที่สุด
  GIF
  JPEG
  JPG
  BMP
48. โปรแกรมใดที่ไม่สามารรถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้
  Visual Basic
  Swish Max
  Adobe Image Ready
  Macromedia Flash
49. ข้อใดเป็นคำสั่งคัดลอกข้อมูล
  Alt + P
  Ctrl + C
  Ctrl + v
  Alt + F
50. ข้อใด เป็นระบบเครือข่ายที่อำนวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้จำนวนมาก
  LAN
  Stand Alone
  E-mail
  LNA
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile