แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 50 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 30 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 30 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ มีกี่ด้าน
  6 ด้าน
  8 ด้าน
  11ด้าน
  15 ด้าน
2. ในปีการศึกษา 2563 ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด
  ภาษาไทยและภาษาอาเซี่ยน
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  การศึกษาในระบบ.
  การศึกษานอกระบบ.
  การศึกษาตลอดชีวิต.
  การศึกษาตามอัธยาศัย
4. จากการพัฒนาประเทศไทยสู่ ยุค 4.0 นั้นประเทศไทยต้องการกำลังคนระดับอาชีวศึกษาด้านใดมากที่สุด
  โลจิสติกส์และระบบขนส่ง
  ยานยนต์และชิ้นส่วน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ไฟฟ้ากำลัง
5. ใครไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ครูอัตราจ้างรายเดือนในสถานศึกษา
  บุคลากรการศึกษาอื่นในสำนักงานเขตฯ
  ศึกษานิเทศก์
6. ข้อใด ไม่ใช่โทษทางวินัย
  ภาคทัณฑ์
  ตักเตือน
  ลดเงินเดือน
  ไล่ออก
7. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมเสริมประสบการณ์
  เล่านิทาน
  การทดลอง/ปฏิบัติการ
  การศึกษานอกสถานที่
  การวาดภาพระบายสี
8. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการจัดอยู่ในมาตรฐานวิชาชีพข้อใด
  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติตน
  ทุกมาตรฐานข้างต้น
9. หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
  สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. ครูคนใดไม่เข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรง
  ครูพีติดยาเสพติด
  ครูกี้ล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษา
  ครูเดเล่นการพนันเป็นอาจิณ
  ครูเฟยซื้อของหน้า รร. ไม่จ่าย โดนฟ้องร้อง.
11. นักเรียน 320 ครู 20 คนกรรมการสถานศึกษามีกี่คน
  15 คน
  9 คน
  17 คน
  22 คน
12. บุคคลต่อไปนี้หากยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด
  ผู้ที่เคยบกพร่องในศิลธรรมอันดีมาก่อน
  ผู้ที่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  ผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ
  ถูกทุกข้อ
13. เหฏฐิมทิส คือ ทิศเบื้องใด
  บน
  ซ้าย
  ล่าง
  ขวา
14. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย บุคคลใดมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้ง
  ผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.
  ศึกษาธิการจังหวัดโดยอนุมัติ กศจ.
15. ชายหาด:ทราย สมุด:?
  หน้าปก
  กระดาษ
  หนังสือ
  ตัวอักษร
16. ในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวไม่ถูกต้องมากที่สุด
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  วิทยาศาสตร์
17. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิชาชีพควบคุม
  วิชาชีพครู
  วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
  วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
  ถูกทุกข้อ
18. ผู้ใดกระทำอันเป็นเหตุมิให้เด็กได้เรียนในสถานศึกษาต้องระวางโทษตามข้อใด
  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 500 บาท
19. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ผลกรรม อ่านว่า ผน-กำ
  ผลผลิต อ่านว่า ผน-ผะ-หลิด
  ผลิตภัณฑ์ อ่านว่า ผะ-หลิด-พัน
  พรหมลิขิต อ่านว่า พรม-มะ-ลิ-ขิด
20. การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ เป็นการศึกษาในลักษณะใด
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษานอกระบบ
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  การศึกษาภาคบังคับ
21. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ให้คำจำกัดความไว้ว่า”คณาจารย์” หมายถึงข้อใด?
  บุคลากรกระทำหน้าที่หลักในการสอนในสถานศึกษา
  บุคลากรหน้าที่หลักในการวิจัยในสถานศึกษา
  บุคลากรหน้าที่หลักในการสอนและวิจัยในสถานศึกษา
  บุคลากรหน้าที่หลักในการสอนและวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
22. คำในข้อใดไม่ปรากฎตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  ครู
  คณาจารย์
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ผู้บริหารการศึกษา
23. หากถูกลงโทษเพราะประพฤติผิดมาตรฐานวิชาชีพ
  ถูกพักใช้ใบประกอบวิชาชีพ
  ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
  ไม่สามารถสอนนักเรียนได้
  ถูกออกจากระบบราชการ
24. ข้อใดไม่ใช่อุดมการณ์ครู
  เต็มรู้
  เต็มใจ
  เต็มงาน
  เต็มพลัง
25. ในปีการศึกษา 2563 จะเกิดกลุ่มสาระใดใหม่
  วิทยาการคำนวณ
  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
26. บุคคลข้อใดในวันเลือกตั้งมีสิทธิเลือกตั้ง
  เป็นภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช
  อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
  ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
  ศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
27. การวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางควรใช้วิธีการใด
  การประเมินตามสภาพจริง
  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน
  การประเมินการปฏิบัติงาน
  การประเมินผู้เรียนรายบุคคล
28. การเรียนผ่านทางไกล รร.ต้นทาง ผ่าน รร.ปลายทางขนาดเล็ก ผ่านเว็ปไซต์ ข้อใด
  DLTV
  DILT
  DLIT
  DMIP
29. โรงละคร:นักแสดง ศาล: ?
  ผู้พิพากษา
  อาญา
  จำเลย
  คดีความ
30. ผู้แจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จจะต้องระวางโทษตามข้อใด
  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
31. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
  23 คน
  21 คน
  17 คน
  15 คน
32. ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร
  อาจารย์
  ผู้ให้การศึกษา
  บุคลากรทางการศึกษา
  ผู้สอน
33. วิชาชีพชั้นสูง หมายถึงข้อใด
  Profession
  Labour
  Semilabour
  Techician
34. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่า...
  สกสค.
  ครุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คุรุสภา
35. คุรุสภา เป็นองค์การตามข้อใด
  องค์การมหาชน
  องค์การเอกชน
  นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
  ไม่มีข้อใดถูก
36. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็นกี่ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
  5 ระดับ
37. ข้อใดไม่ใช่หลักการการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการศึกษา
  มีเอกภาพด้านนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ
  มีการรวมอำนาจจากเขตพื้นที่ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ส่วนกลาง
  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  มีการระดมทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
38. หากไม่พอใจผลการลงโทษทางวินัย
  ร้องทุกข์
  อุทธรณ์
  ร้องเรียน
  ฟ้องศาล
39. การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาท่านใด
  รุสโซ
  ฟรอยด์
  ธอร์นไดค์
  สกินเนอร์
40. ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกลหมายถึงข้อใด
  LAN
  MAN
  WAN
  INTERNET
41. ใครรับการจัดอันดับให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกปี 2018 ของนิตยสารฟอร์บส์
  นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย
  นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
  นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน
  นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ
42. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็นกี่ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
  5 ระดับ
43. ม้า:กางเกง ?:?
  วัว:เสื้อ
  กวาง:แว่นตา
  นาฬิกา:เรือ
  ลา:เข็มขัด
44. สถานศึกษา หมายความว่าอย่างไร
  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
  สถานศึกษาทุกประเภท
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
45. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ
  รัฐมนตรีว่าการฯ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ ส.พ.ฐ.
  เลขาธิการ ก.ค.ศ.
46. ขาดคุณสมบัติไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครูได้
  มีอายุย่างเข้าปีที่ยี่สิบ
  มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์
  เคยถูกจำคุก 2 ปีฐานทารุณกรรมเด็ก
  ถูกทุกข้อ
47. เมตตากรุณา เป็นวัฒนธรรม ตามข้อใด
  เนติธรรม
  สหธรรม
  คติธรรม
  ธรรมทาน
48. ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นของจังหวัดใด
  ตาก
  เพชรบูรณ์
  ปัตตานี
  นครศรีธรรมราช
49. ข้อใดคือการประเมินผลระดับชาติ
  NT
  SAT
  GPA
  GAT
50. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด
  4 จรรยาบรรณ
  5 จรรยาบรรณ
  6 จรรยาบรรณ
  7 จรรยาบรรณ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile