แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 50 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 30 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 30 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. เมตตากรุณา เป็นวัฒนธรรม ตามข้อใด
  เนติธรรม
  สหธรรม
  คติธรรม
  ธรรมทาน
2. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ต้องจัดในลักษณะใด
  ต้องจัดด้วยรูปแบบพิเศษ โดยคำนึงถึงสภาพสังคม
  ต้องจัดด้วยรูปแบบพิเศษ โดยคำนึงถึงนโยบายของรัฐ
  ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
  ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
3. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด คือใคร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปลัดจังหวัด
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
4. ข้อใดไม่ได้อยู่ใน กฎ กคศ ว่าด้วยโรค
  โรคเท้าช้าง
  วัณโรคระยะติดต่อ
  วัณโรคระยะติดต่อ
  โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5. นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมระดับผู้นำ IMT-GT ครั้งที่ 11 ที่ประเทศใด
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
  มาเลเซีย
  ไทย
6. คำในข้อใดไม่ปรากฎตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  ครู
  คณาจารย์
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ผู้บริหารการศึกษา
7. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียกว่า...
  สกสค.
  ครุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คุรุสภา
8. ผู้บริหารรู้อยู่แก่ใจว่ารับครูอัตราจ้างที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพมาสอนจะมีความผิดตามข้อใด
  ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
  ถูกจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท
  ถูกจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  ไม่มีความผิดเพราะครูอัตราจ้างไม่มีข้อห้าม
9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ข้อใดแตกต่างจากฉบับอื่นอย่างชัดเจน
  หมวด 7 รัฐสภา
  หมวด 8 คณะรัฐมนตรี
  หมวด 12 องค์กรอิสระ
  หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
10. ข้อใดไม่ใช่อุดมการณ์ครู
  เต็มรู้
  เต็มใจ
  เต็มงาน
  เต็มพลัง
11. คำสุภาพของคำว่า"ไส้เดือน"คือข้อใด
  รากขวัญ
  รากแก้ว
  รากข้าง
  รากดิน
12. ข้อใดไม่ใช่การวัดทางตรง
  ส่วนสูง
  น้ำหนัก
  ระยะทาง
  ทักษะ
13. ครูคนใดไม่เข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรง
  ครูพีติดยาเสพติด
  ครูกี้ล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษา
  ครูเดเล่นการพนันเป็นอาจิณ
  ครูเฟยซื้อของหน้า รร. ไม่จ่าย โดนฟ้องร้อง.
14. เป้าหมายสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับสามัญศึกษา ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 มีเป้าหมายคือข้อใด
  40 : 60
  55 : 45
  45 : 55
  50 : 50
15. คำสั่งตาม มาตรา 44 เป็นอำนาจของใคร
  คสช.
  คณะรัฐมนตรี
  หัวหน้า คสช.
  นายกรัฐมนตรี
16. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก?
  ขันติ
  โสรัจจะ
  หิริโอตัปปะ
  สัจจะ
17. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการแนะแนว
  การแนะแนวการศึกษา
  การแนะแนวอาชีพ
  การแนะแนวการปรับตัวและบุคลิกภาพ
  การแนะแนวส่วนตัวและสังคม
18. การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ เป็นการศึกษาในลักษณะใด
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษานอกระบบ
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  การศึกษาภาคบังคับ
19. นักเรียน 320 ครู 20 คนกรรมการสถานศึกษามีกี่คน
  15 คน
  9 คน
  17 คน
  22 คน
20. วันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีผลใช้บังคับ
  24 ธันวาคม
  20 สิงหาคม
  21 กุมภาพันธ์
  12 มิถุนายน
21. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย บุคคลใดมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้ง
  ผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.
  ศึกษาธิการจังหวัดโดยอนุมัติ กศจ.
22. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
  23 คน
  21 คน
  17 คน
  15 คน
23. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ
  รัฐมนตรีว่าการฯ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เลขาธิการ ส.พ.ฐ.
  เลขาธิการ ก.ค.ศ.
24. โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามนโยบาย รมว.ศธ. คือข้อใด
  จัดจ้างผู้จบเอกขาดแคลน
  จัดจ้างครูเกษียณแล้วมาสอน
  างบุคคลในชุมชนมาสอน
  ให้ท้องถิ่นจ้างครูสอนในโรงเรียน
25. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้ยึดเขตพื้นที่ โดยคำนึงถึง....ยกเว้นข้อใด
  ปริมาณสถานศึกษา
  ระดับการศึกษา
  จำนวนสถานศึกษา
  จำนวนประชากร
26. คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่คน
  ๑๑ คน
  ๑๒ คน
  ๑๓ คน
  ๑๕ คน.
27. ในปีการศึกษา 2563 ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด
  ภาษาไทยและภาษาอาเซี่ยน
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
28. พระราชดำรัสในหลวง ร.9 พระราชทานไว้ในเรื่องความเป็นครูว่า เป็น”ครูบุพการี” นั้น ข้อใดไม่ใช่ “ครูบุพการี”
  ครูต้องเป็นผู้อุปการคุณก่อน
  ครูเป็นผู้ทำบุญคุณให้ศิษย์ก่อน
  ครูเป็นบุคคลที่ควรเคารพบูชา
  ครูเป็นผู้สอน อบรม บ่มนิสัย
29. การเรียนผ่านทางไกล รร.ต้นทาง ผ่าน รร.ปลายทางขนาดเล็ก ผ่านเว็ปไซต์ ข้อใด
  DLTV
  DILT
  DLIT
  DMIP
30. คุณครูอุ้ยจะจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ จะจัดตรงกับข้อใด
  วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี
  วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี
  วันที่ 2 เมษายนของทุกปี
  วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี
31. ใครรับการจัดอันดับให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกปี 2018 ของนิตยสารฟอร์บส์
  นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย
  นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
  นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน
  นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ
32. สถานศึกษา หมายความว่าอย่างไร
  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
  สถานศึกษาทุกประเภท
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
33. การวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางควรใช้วิธีการใด
  การประเมินตามสภาพจริง
  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน
  การประเมินการปฏิบัติงาน
  การประเมินผู้เรียนรายบุคคล
34. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดความสนใจ ศักยภาพและความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา
35. ข้อใดคือช่วงของวัยเด็กที่สำคัญที่สุดที่สมองของเด็กเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว
  0 – 1 ปี
  0 – 3 ปี
  1 – 3 ปี
  3 – 5 ปี
36. ข้าราชการครูผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์แล้วแต่กรณีต่อก.ค.ศ.ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำ สั่งและให้ก.ค.ศ.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
  90 วัน
  60 วัน
  30 วัน
  120 วัน
37. ชายหาด:ทราย สมุด:?
  หน้าปก
  กระดาษ
  หนังสือ
  ตัวอักษร
38. ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ มีกี่ด้าน
  3
  4
  5
  6
39. ใครคือผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สถานศึกษา
40. พฤติกรรมที่เด่นชัดที่สุดของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน คือพฤติกรรมใด
  นอน
  หยิบจับสิ่งของ
  เล่นสมมติ
  ทำตามกลุ่ม
41. ข้อใดคือการประเมินผลระดับชาติ
  NT
  SAT
  GPA
  GAT
42. การจุดธูป 3 ดอก ในการบูชาพระรัตนตรัย หมายถึง
  พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระกรุณาธิคุณ
  พระเมตตาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระกรุณาธิคุณ
  ศีล สมาธิ ปัญญา
  พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า
43. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  การศึกษาในระบบ.
  การศึกษานอกระบบ.
  การศึกษาตลอดชีวิต.
  การศึกษาตามอัธยาศัย
44. โรงละคร:นักแสดง ศาล: ?
  ผู้พิพากษา
  อาญา
  จำเลย
  คดีความ
45. หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเน้นคุณธรรมด้านใดมากที่สุด
  มีความรับผิดชอบ
  เป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี
  เป็นผู้ที่มีความละอายต่อบาป
  มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
46. คณะกรรมการที่ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
  คุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คณะกรรมการ สก.สค.
  เฉพาะข้อ ข และ ค
47. ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นของจังหวัดใด
  ตาก
  เพชรบูรณ์
  ปัตตานี
  นครศรีธรรมราช
48. ในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวไม่ถูกต้องมากที่สุด
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  วิทยาศาสตร์
49. อายุการเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
  5 ปี
  10 ปี
  15 ปี
  20 ปี
50. ประเพณีประจำจังหวัดใดกล่าวผิด?
  ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ : เพชรบูรณ์
  ประเพณีชักพระ : นครศรีธรรมราช
  ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง : นครพนม
  ประเพณีการเล่นผีตาโขน : เลย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile