การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 30 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 15 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ๗๓-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๕๖
  ๗๕
  ๔๖
2. ๔๗๑-๒๒๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕๑
  ๒๑๐
  ๒๕๐
  ๒๔๘
3. ๕๗-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๒
  ๒๓
  ๒๖
  ๒๙
4. ๘๓-๔๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๓
  ๒๕
  ๓๘
  ๖๔
5. ๘๘-๓๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๕
  ๒๐
  ๕๓
  ๕๕
6. ๙๙-๗๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๑
  ๒๑
  ๒๘
  ๔๒
7. ๓๘-๓๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๕
  ๒๗
  ๒๘
  ๕๖
8. ๒๙-๑๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๓๘
  ๓๒
  ๒๗
9. ๑๓๕-๖๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๙
  ๖๓
  ๖๐
  ๖๘
10. ๘๐-๗๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๕
  ๒๘

  ๓๖
11. ๘๙-๓๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๔๒
  ๔๖

12. ๕๖-๓๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๕
  ๓๐
  ๒๒
  ๕๓
13. ๘๙-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๖๘
  ๒๕

14. ๓๑-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๕
  ๑๕
  ๖๓

15. ๙๓-๒๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๘
  ๖๔
  ๔๕
  ๓๒
16. ๔๘-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๒๑
  ๓๒
  ๕๖
17. ๔๙-๒๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖

  ๔๕
  ๕๗
18. ๔๘-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๓
  ๕๕
  ๒๗
  ๖๘
19. ๙๖-๓๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๖
  ๖๐

  ๖๔
20. ๒๙-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๐
  ๘๒
  ๑๓
  ๒๙
21. ๙๔-๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๒
  ๓๖
  ๕๕
  ๔๕
22. ๘๖-๗๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒


  ๖๗
23. ๖๙-๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๓๐
  ๓๒
  ๒๘
24. ๔๘๔-๒๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕๓
  ๒๕๑
  ๒๕๙
  ๒๖๓
25. ๖๘-๔๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๒๐
  ๔๒
  ๔๒
26. ๔๘-๒๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๒๒
  ๕๕
  ๕๕
27. ๔๗-๓๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๕
  ๑๔
  ๑๗
  ๑๑
28. ๒๔๕-๑๒๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๒๒
  ๑๐๔
  ๑๒๘
  ๑๒๑
29. ๙๘-๔๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๙
  ๓๑
  ๔๙

30. ๕๗-๓๔ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๓๙
  ๒๑
  ๒๓
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile