แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 30 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ประเพณีลอยโคมจัดขึ้นตรงกับวันใด
  วันขึ้นใหม่
  วันสงกรานต์
  วันเข้าพรรษา
  วันลอยกระทง
2. การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาท่านใด
  รุสโซ
  ฟรอยด์
  ธอร์นไดค์
  สกินเนอร์
3. ข้อใดไม่ใช่อุดมการณ์ครู
  เต็มรู้
  เต็มใจ
  เต็มงาน
  เต็มพลัง
4. ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู มีกี่ประการ
  3 ประการ
  4 ประการ
  5 ประการ
  6 ประการ
5. เมื่อร่างยุทธศาสตร์ คสช. ได้รับความเห็นชอบจาก สนช. แล้ว นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่นำขึ้นทูลเกล้าฯ ภายในกี่วัน
  20 วัน
  30 วัน
  50วัน
  60 วัน
6. บุคคลต่อไปนี้หากยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด
  ผู้ที่เคยบกพร่องในศิลธรรมอันดีมาก่อน
  ผู้ที่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  ผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ
  ถูกทุกข้อ
7. เด็กชายวิเชียร ทองน้อย เกิดวันที่ 21 ธันวาคม 2548 จะต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับในปีใด
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
8. ใครมีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
9. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก?
  ขันติ
  โสรัจจะ
  หิริโอตัปปะ
  สัจจะ
10. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้ยึดเขตพื้นที่ โดยคำนึงถึง....ยกเว้นข้อใด
  ปริมาณสถานศึกษา
  ระดับการศึกษา
  จำนวนสถานศึกษา
  จำนวนประชากร
11. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็นกี่ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
  5 ระดับ
12. การวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางควรใช้วิธีการใด
  การประเมินตามสภาพจริง
  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน
  การประเมินการปฏิบัติงาน
  การประเมินผู้เรียนรายบุคคล
13. ถุงเท้า : รองเท้า => ? : ?
  เข็มขัด : กระเป๋า
  ช้อมส้อม : ตะเกียบ
  แว่นตา : นาฬิกา
  ตุ้มหู : แหวน
14. หากถูกลงโทษเพราะประพฤติผิดมาตรฐานวิชาชีพ
  ถูกพักใช้ใบประกอบวิชาชีพ
  ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
  ไม่สามารถสอนนักเรียนได้
  ถูกออกจากระบบราชการ
15. ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกลหมายถึงข้อใด
  LAN
  MAN
  WAN
  INTERNET
16. คณะกรรมการที่ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง
  คุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  คณะกรรมการ สก.สค.
  เฉพาะข้อ ข และ ค
17. ข้อใดไม่ได้อยู่ใน กฎ กคศ ว่าด้วยโรค
  โรคเท้าช้าง
  วัณโรคระยะติดต่อ
  วัณโรคระยะติดต่อ
  โรคติดยาเสพติดให้โทษ
18. หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
  สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19. ในกล่องบรรจุลูกแก้วสีแดง 3 ลูก สีขาว 6 ลูก สีฟ้าและสีเขียวอีกสีละ 2 ลูก ถ้าหยิบออกมา 1 ลูก โอกาสจะได้สีใด มากที่สุด
  สีแดง
  สีขาว
  สีฟ้า
  สีเขียว
20. ธรรมะที่สงเคราะห์ หรือช่วยในการที่จะให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตประจำวันคือข้อใด
  สังคหวัตถุ 4
  มรรค 8
  ฆราวาสธรรม 4
  สัมมัปปาธาน 4
21. นักเรียน 320 ครู 20 คนกรรมการสถานศึกษามีกี่คน
  15 คน
  9 คน
  17 คน
  22 คน
22. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
  19 สิงหาคม 2542
  20 สิงหาคม 2542
  19 กันยายน 2552
  20 กันยายน 2552
23. เมตตากรุณา เป็นวัฒนธรรม ตามข้อใด
  เนติธรรม
  สหธรรม
  คติธรรม
  ธรรมทาน
24. การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไร
  การศึกษาขั้นต้น
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษาตามอัธยาศัย
25. การจัดการศึกษาคนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น รัฐต้องจัดให้ตั้งแต่เมื่อใด
  ตั้งแต่แรกเกิดพบความพิการ
  ตั้งแต่ 9 ขวบ หรือพบความพิการ
  ตั้งแต่บรรลุนิติภาวะหรือพบความพิการ
  ตั้งแต่สามารถทำงานได้ หรือพบความพิการ
26. คำสุภาพของคำว่า"ไส้เดือน"คือข้อใด
  รากขวัญ
  รากแก้ว
  รากข้าง
  รากดิน
27. นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมระดับผู้นำ IMT-GT ครั้งที่ 11 ที่ประเทศใด
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
  มาเลเซีย
  ไทย
28. ใครคือผู้ดูแลทะเบียนผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ
  คุรุสภา
  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  เลขาธิการคุรุสภา
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
29. หากไม่พอใจผลการลงโทษทางวินัย
  ร้องทุกข์
  อุทธรณ์
  ร้องเรียน
  ฟ้องศาล
30. ครูคนใดไม่เข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรง
  ครูพีติดยาเสพติด
  ครูกี้ล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษา
  ครูเดเล่นการพนันเป็นอาจิณ
  ครูเฟยซื้อของหน้า รร. ไม่จ่าย โดนฟ้องร้อง.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile