แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 30 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 18 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมมีคุณสมบัติดังนี้ทุกข้อ คุณสมบัติข้อใดไม่ถูกต้อง
  วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
  มีคุณวุฒิอื่นที่สภาครูฯรับรอง
  ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและผ่านเกณฑ์การประเมินตามกำหนด
  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2. เป้าหมายสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับสามัญศึกษา ในแผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579 มีเป้าหมายคือข้อใด
  40 : 60
  55 : 45
  45 : 55
  50 : 50
3. ผู้แจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จจะต้องระวางโทษตามข้อใด
  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ให้คำจำกัดความไว้ว่า”คณาจารย์” หมายถึงข้อใด?
  บุคลากรกระทำหน้าที่หลักในการสอนในสถานศึกษา
  บุคลากรหน้าที่หลักในการวิจัยในสถานศึกษา
  บุคลากรหน้าที่หลักในการสอนและวิจัยในสถานศึกษา
  บุคลากรหน้าที่หลักในการสอนและวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
5. ประเพณีประจำจังหวัดใดกล่าวผิด?
  ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ : เพชรบูรณ์
  ประเพณีชักพระ : นครศรีธรรมราช
  ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง : นครพนม
  ประเพณีการเล่นผีตาโขน : เลย
6. ข้อใดไม่ใช่อุดมการณ์ครู
  เต็มรู้
  เต็มใจ
  เต็มงาน
  เต็มพลัง
7. คุณครูอุ้ยจะจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ จะจัดตรงกับข้อใด
  วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี
  วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี
  วันที่ 2 เมษายนของทุกปี
  วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี
8. ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมเสริมประสบการณ์
  เล่านิทาน
  การทดลอง/ปฏิบัติการ
  การศึกษานอกสถานที่
  การวาดภาพระบายสี
9. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู มีกี่ข้อ
  3 ข้อ
  4 ข้อ
  5 ข้อ
  6 ข้อ
10. ข้อใดคือความหมายของเด็ก
  เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 ถึงย่างเข้าปีที่ 15
  เด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี
  เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่ที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
  เด็กที่มีอายุไม่ถึง 7 ปี
11. ประเพณีลอยโคมจัดขึ้นตรงกับวันใด
  วันขึ้นใหม่
  วันสงกรานต์
  วันเข้าพรรษา
  วันลอยกระทง
12. ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละกี่บาท
  100 บาท
  200 บาท
  300 บาท
  500 บาท
13. จากการพัฒนาประเทศไทยสู่ ยุค 4.0 นั้นประเทศไทยต้องการกำลังคนระดับอาชีวศึกษาด้านใดมากที่สุด
  โลจิสติกส์และระบบขนส่ง
  ยานยนต์และชิ้นส่วน
  ช่างซ่อมบำรุง
  ไฟฟ้ากำลัง
14. เมตตากรุณา เป็นวัฒนธรรม ตามข้อใด
  เนติธรรม
  สหธรรม
  คติธรรม
  ธรรมทาน
15. บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ หมายถึง
  คณาจารย์
  อาจารย์
  ครู
  บุคลากรทางการศึกษา
16. ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู มีกี่ประการ
  3 ประการ
  4 ประการ
  5 ประการ
  6 ประการ
17. องค์กรใด กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย
  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  อบจ.
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
18. บุคคลต่อไปนี้หากยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด
  ผู้ที่เคยบกพร่องในศิลธรรมอันดีมาก่อน
  ผู้ที่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
  ผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศ
  ถูกทุกข้อ
19. การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ต้องจัดในลักษณะใด
  ต้องจัดด้วยรูปแบบพิเศษ โดยคำนึงถึงสภาพสังคม
  ต้องจัดด้วยรูปแบบพิเศษ โดยคำนึงถึงนโยบายของรัฐ
  ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
  ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
20. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ผลกรรม อ่านว่า ผน-กำ
  ผลผลิต อ่านว่า ผน-ผะ-หลิด
  ผลิตภัณฑ์ อ่านว่า ผะ-หลิด-พัน
  พรหมลิขิต อ่านว่า พรม-มะ-ลิ-ขิด
21. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
  23 คน
  21 คน
  17 คน
  15 คน
22. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
  19 สิงหาคม 2542
  20 สิงหาคม 2542
  19 กันยายน 2552
  20 กันยายน 2552
23. สถานศึกษา หมายความว่าอย่างไร
  สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
  สถานศึกษาทุกประเภท
  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
24. การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาท่านใด
  รุสโซ
  ฟรอยด์
  ธอร์นไดค์
  สกินเนอร์
25. ในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวไม่ถูกต้องมากที่สุด
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  วิทยาศาสตร์
26. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดความสนใจ ศักยภาพและความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา
27. พฤติกรรมที่เด่นชัดที่สุดของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน คือพฤติกรรมใด
  นอน
  หยิบจับสิ่งของ
  เล่นสมมติ
  ทำตามกลุ่ม
28. การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ เป็นการศึกษาในลักษณะใด
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษานอกระบบ
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  การศึกษาภาคบังคับ
29. รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ข้อใดผิด
  Why
  What
  Where
  How
30. ผู้บริหารรู้อยู่แก่ใจว่ารับครูอัตราจ้างที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพมาสอนจะมีความผิดตามข้อใด
  ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
  ถูกจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท
  ถูกจำคุกไม่เกิน 3 ปี
  ไม่มีความผิดเพราะครูอัตราจ้างไม่มีข้อห้าม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile