คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 10 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 10 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เท้า
  reading
  foot
  lock
  Emerald Buddha
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => น้ำนม
  lane
  bend
  milk
  ever
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ถือ
  carry
  Thai
  thunder
  predict
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สถานีรถไฟ
  boring
  yellow
  diamond
  train station
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มะละกอ
  helmet
  stair
  papaya
  party
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ดุด่า
  excite
  have
  scold
  jeans
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การจับปลา
  reserve
  fishing
  stick
  special
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สาม
  calf
  bridge
  feed
  three
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ยังเป็นอยู่, แม้กระนั้น
  cook
  chick
  birdbath
  still
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ปล่องไฟ
  chimney
  take off
  mug
  rainy
11. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => หรือไม่
  apple
  monument
  understand
  whether
12. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ห้างสรรพสินค้า
  loaded
  mall
  correctly
  get up
13. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => โดย
  by
  ticket
  decimal
  point
14. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => บัตรโทรศัพท์
  celery
  orange
  Cheetah
  telephone card
15. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ครีม
  cream
  sport centre
  toss
  scarf
16. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แพชูชีพ
  fox
  dust
  rafting
  pie
17. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สถานีรถไฟ
  bore
  red
  diamond
  train station
18. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ท่อนไม้,ก้อนใหญ่
  block
  turn
  fever
  path
19. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขุด
  dig
  slice
  go to school
  shoe
20. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => น่าเศร้าสลด
  bottle
  green
  carol
  tragic
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile