แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2562
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 12 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 12 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็นกี่ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
  5 ระดับ
2. เหฏฐิมทิส คือ ทิศเบื้องใด
  บน
  ซ้าย
  ล่าง
  ขวา
3. นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 และการประชุมระดับผู้นำ IMT-GT ครั้งที่ 11 ที่ประเทศใด
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
  มาเลเซีย
  ไทย
4. ข้อใดเป็นลักษณะของครูตามหลักสูตร 2551
  สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติ
  สอนให้มีความรู้ ความจำ นำไปใช้
  สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ แก้ปัญหา
  สอนให้รู้จักคิด ปฏิบัติ แก้ปัญหาได้
5. โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามนโยบาย รมว.ศธ. คือข้อใด
  จัดจ้างผู้จบเอกขาดแคลน
  จัดจ้างครูเกษียณแล้วมาสอน
  างบุคคลในชุมชนมาสอน
  ให้ท้องถิ่นจ้างครูสอนในโรงเรียน
6. องค์กรใด กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย
  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  อบจ.
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต หรือ ฟิวเจอร์เรียม (Futurium) จัดตั้งที่ใด
  กรุงเทพฯ
  ปทุมธานี
  เชียงใหม่
  สงขลา
8. ข้อใดไม่ใช่หลักการการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการศึกษา
  มีเอกภาพด้านนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ
  มีการรวมอำนาจจากเขตพื้นที่ สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ส่วนกลาง
  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  มีการระดมทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
9. ม้า:กางเกง ?:?
  วัว:เสื้อ
  กวาง:แว่นตา
  นาฬิกา:เรือ
  ลา:เข็มขัด
10. การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอแม่ลาว จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร
  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
  โครงงานประเภทการทดลอง
  โครงงานพัฒนาเกม
  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
11. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดความสนใจ ศักยภาพและความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
  ระดับประถมศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา
12. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด คือใคร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัด
  ปลัดจังหวัด
  ผู้ว่าราชการจังหวัด
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
13. การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก เป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาท่านใด
  รุสโซ
  ฟรอยด์
  ธอร์นไดค์
  สกินเนอร์
14. ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู มีกี่ประการ
  3 ประการ
  4 ประการ
  5 ประการ
  6 ประการ
15. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก?
  ขันติ
  โสรัจจะ
  หิริโอตัปปะ
  สัจจะ
16. วิชาชีพชั้นสูง หมายถึงข้อใด
  Profession
  Labour
  Semilabour
  Techician
17. ข้อใดไม่ใช่การวัดทางตรง
  ส่วนสูง
  น้ำหนัก
  ระยะทาง
  ทักษะ
18. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  ผลกรรม อ่านว่า ผน-กำ
  ผลผลิต อ่านว่า ผน-ผะ-หลิด
  ผลิตภัณฑ์ อ่านว่า ผะ-หลิด-พัน
  พรหมลิขิต อ่านว่า พรม-มะ-ลิ-ขิด
19. ใครรับการจัดอันดับให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกปี 2018 ของนิตยสารฟอร์บส์
  นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย
  นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
  นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน
  นายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ
20. โรงละคร:นักแสดง ศาล: ?
  ผู้พิพากษา
  อาญา
  จำเลย
  คดีความ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile