แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลดิจิทัลได้ถูกต้อง
  เป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในการประมวลผล
  เป็นชื่อข้อมูลในโปรแกรมระบบชนิดหนึ่ง
  เป็นชื่อรุ่นของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
  เป็นรูปแบบข้อมูลที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
2. งานสื่อสารสารสนเทศด้วยภาพและเสียงคือ ระบบใด
  ระบบคอมพิวเตอร์
  ระบบมัลติมีเดีย
  ระบบ MIS
  ระบบ CUBE
3. การปรับอัตรา Refresh Rate ของจอภาพให้เป็น 75 Hz เพื่ออะไร
  เพื่อให้ความคมชัด
  เพื่อให้ภาพสว่างมากขึ้น
  แก้ภาพมีสีเพี้ยน
  เพื่อไม่ให้ภาพสั้นหรือกระพริบ
4. ผู้เขียนโปรแกรมระบบเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อะไร
  System Analyst
  System Programmer
  Programming
  Application Program
5. จงเรียงลำดับขนาดและสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์จากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่
1. Workstation 2. Mainframe 3. Personal Computer 4. Super Computer
  3 – 2 – 1 – 4
  3 – 1 – 4 - 2
  3 – 1 – 2 – 4
  3 – 2 – 4 - 1
6. Printer เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันกับข้อใด
  Mouse
  Keyboard
  Monitor
  Hard disk
7. ส่วนประกอบที่สำคัญของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ คืออะไร
  เขตข้อมูล (Field)
  แฟ้มข้อมูล (File)
  ฐานข้อมูล (Database)
  แฟ้มเอกสาร
8. การสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง
  ข้อมูล, สื่อนำข้อมูล
  ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล
  ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูล
  ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูล,สายข้อมูล
9. การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML คำสั่งใดใช้ในการสร้างรูปภาพบนเว็บเพจ
  (A Href=“….”)……………………(/A)
  (bgcolor=“….”)………………..(/bgcolor)
  (img scr=“….”)
  (Font Face=“….”)………………..(/Font)
10. ข้อใดคือ Web Browser
  Opera
  Netscape Navigator
  Internet Explorer
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile