คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สอง
  bill
  mask
  collage
  two
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ลำต้น,ก้าน
  cool
  get up
  structure
  stem
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ด้วย, เช่นกัน, มากเกินไป
  brook
  photocopy
  quick
  too
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ดัง
  love story
  loud
  bean
  peanut
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นิตยสาร
  longan
  magazine
  sock
  road
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ปลุก, กวน, ตื่น
  Bangkok
  classroom
  too
  wake
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แม่ไก่
  palm sugar
  hen
  task
  telephone card
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วงกลม
  circle
  swimsuit
  sandwich
  reason
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ช็อกโกเเลตร้อน
  or
  hot chocolate
  identify
  tale
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เท้า
  reader
  foot
  rose
  Buddha
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile