คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ตัด
  cut
  south
  near
  seawater
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มหาสมุทร
  identify
  water
  ocean
  help
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => บันทึก
  foggy
  physical education
  record
  football
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => วันสงกรานต์
  dance
  picture
  use
  Songkran Day
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ห้องครัว
  monument
  kitchen
  best
  ninth
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => นิ้วมือ
  right
  finger
  interview
  talk
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => รูปแบบจำลอง
  koala
  hurt
  model
  gooseberry
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ของเขาทั้งหลาย
  cardboard
  share
  always
  their
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => แตกต่างกัน, ผิดกัน
  different
  slip
  away
  shiver
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => อื่นๆ
  hopelessly
  finger/fingers
  other
  arrange
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile