คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ขนาดห้อง, ห้องรวม, ห้องน้ำ,
  closet
  super
  eight
  reserve
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เกม
  program
  game
  my
  skin
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => งานเลี้ยง
  hear
  home
  party
  talk
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การเดินดูและซื้อของตามร้าน
  during
  tractor
  shopping
  blackboard
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ถุงเท้าสั้น
  decorate
  Taurus
  sock
  wear
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มะนาว
  mechanical
  lemon
  basket
  positive
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ถูกต้อง
  finely
  talk
  right
  rhyme
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ใกล้เคียง
  close
  superlative
  eight
  reread
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เหมือน
  fall off
  coconut
  same
  expression
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ค่าย
  camp
  thirtieth
  turn left
  pollute
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile