คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ป.1-6
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ภูมิศาสตร์
  present
  geography
  leg
  morning glory
2. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เส้นโค้ง,ทางโค้ง,แนวโค้ง
  curve
  Spain
  ow!
  season
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => มีเสน่ห์
  charming
  taxi
  over
  quiet
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => น้ำตาล
  cold
  coronation day
  mother
  sugar
5. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => การทบทวน, การปรับปรุงแก้ไข
  first
  sister
  revision
  shower
6. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ห้องครัว
  moon
  kitchen
  glad
  seventh
7. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => สวัสดี
  paper
  hello
  housework
  stair
8. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => ที่ลี้ภัย, ท่าเรือ
  pencil case
  harbor
  answer
  clap
9. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => โครงสร้าง
  comb
  birthday
  insect
  structure
10. คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำใดที่มีความหมายว่า => เสื้อชุดว่ายน้ำ, เสื้อชุดอาบน้ำ
  circle
  temple
  shampoo
  swimsuit
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile