O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของสีจากสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีโครมาโทกราฟี ข้อใดไม่เหมาะกับหลักการวิเคราะห์โดยใช้วิธีนี้
  องค์ประกอบของสีในใบไม้
  องค์ประกอบของสีในน้ำส้มสายชูกลั่น
  องค์ประกอบของสีในปากกาเมจิก
  องค์ประกอบของสีที่ใช้ย้อมผ้าสีดำ
2. ในการจำแนกประเภทของสารเป็น สารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอย ควรพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ในข้อใด
  สี
  ความขุ่น
  องค์ประกอบ
  ขนาดอนุภาค
3. ม้าและม้าลายมีจำนวนโครโมโซนเป็น 64 แท่ง และ 44 แท่งตามลำดับ ลูกผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างม้า กับม้าลาย จะมีจำนวนโครโมโซนของเซลล์ร่างกายเป็นกี่แท่ง
  44
  แท่ง
  54 แท่ง
  64
4. นำของเหลวชนิดหนึ่งไประเหยแห้ง พบว่าไม่มีสารใดเหลืออยู่ในภาชนะเลย การสรุปที่ดีที่สุดเกี่ยวกับของเหลวชนิดนี้คือข้อใด
  1.
  เป็นสารละลาย
  2.
  เป็นสารบริสุทธิ์
5. โยนวัตถุชิ้นหนึ่งขึ้นตรงๆ ในแนวดิ่ง เมื่อวัตถุขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงสุดข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  วัตถุมีความเร็วเป็นศูนย์
  วัตถุมีอัตราเร็วเป็นศูนย์
  วัตถุมีความเร่งเป็นศูนย์
  วัตถุมีน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักก่อนโยน
6. ชายสองคนเดินขึ้นเขาพร้อมกัน ถ้าชายสองคนมีน้ำหนักไม่เท่ากันแต่มีกำลังเท่ากัน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการเดินเพื่อให้ถึงยอดเขา
  ชายทั้งสองใช้เวลาเท่ากัน
  ชายที่มีน้ำหนักมากกว่าใช้เวลามากกว่า
  ชายที่มีน้ำหนักมากกว่าใช้เวลาน้อยกว่า
  ไม่สามารถสรุปได้ เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ
7. การรับประทานผักดิบกับน้ำพริก เมื่อเทียบกับการรับประทานผักชนิดเดียวกันที่ผ่านการต้มเป็น ระยะเวลานาน ผักทั้งสองแบบมีปริมาณวิตามินชนิดใดแตกต่างกันมากที่สุด
  วิตามิน เอ
  วิตามิน ซี
  วิตามิน ดี
  วิตามิน อี
8. นักเรียนโรงเรียนหนึ่งต้องการตรวจสอบสมมติฐานที่ว่า “สารต่างชนิดกันมีความสามารถในการรับ และคายความร้อนได้ไม่เท่ากัน” นักเรียนจึงเลือกใช้น้ำประปา ดินเหนียว ดินทราย และเศษไม้เล็กๆ ในการทดลอง ให้ความร้อนจนอุณหภูมิของสารเพิ่มขึ้นจนถึง 40 องศาเซลเซียส ปัจจัยในข้อใดที่ต้อง จัดให้เหมือนกัน
  สถานะของสาร

  ปริมาณสาร
  สถานะของสาร
9. การสับหรือบดอาหารให้มีขนาดเล็กจะมีผลต่อการย่อยอย่างไร
  กลืนง่ายและดูดซึมง่าย
  ชิ้นอาหารมีขนาดเล็ก ดูดซึมง่าย
  อาหารซึมผ่านผนังลำไส้เล็กได้ง่าย
  อาหารมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับน้ำย่อยได้มาก
10. ชายสองคนเดินขึ้นเขาพร้อมกัน ถ้าชายสองคนมีน้ำหนักไม่เท่ากันแต่มีกำลังเท่ากัน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการเดินเพื่อให้ถึงยอดเขา
  ชายทั้งสองใช้เวลาเท่ากัน
  ชายที่มีน้ำหนักมากกว่าใช้เวลามากกว่า
  ชายที่มีน้ำหนักมากกว่าใช้เวลาน้อยกว่า
  ไม่สามารถสรุปได้ เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile