การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ๕๘-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๘
  ๓๗
  ๓๙
  ๓๘
2. ๙๕-๒๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๐
  ๘๒
  ๗๑
  ๗๓
3. ๖๘-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๒๘
  ๓๗
  ๔๕
4. ๘๓-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖
  ๖๔
  ๒๘
  ๗๕
5. ๘๓-๔๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๓
  ๒๕
  ๓๘
  ๖๔
6. ๙๓-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๕๕
  ๒๓
  ๒๗
7. ๔๘-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๒๑
  ๓๒
  ๕๖
8. ๔๗-๒๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๕
  ๒๖
  ๒๙
  ๒๔
9. ๖๙-๔๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖
  ๒๗
  ๒๔
  ๖๐
10. ๘๒-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๕๕

  ๖๓
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile