การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ๙๕-๒๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๐
  ๘๒
  ๗๑
  ๗๓
2. ๙๖-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๓
  ๓๔
  ๗๓
  ๕๓
3. ๖๙-๔๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖
  ๒๗
  ๒๔
  ๖๐
4. ๓๗-๑๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๔
  ๓๔
  ๒๖
  ๕๕
5. ๗๔-๔๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๒๓

  ๕๕
6. ๕๔-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๐
  ๓๒
  ๓๖
  ๓๗
7. ๘๒-๑๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒
  ๙๕
  ๖๔
  ๒๑
8. ๖๘-๔๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๒๐
  ๔๒
  ๔๒
9. ๙๘-๓๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗

  ๕๕
  ๓๙
10. ๘๔-๔๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒
  ๙๕
  ๗๔
  ๓๘
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile