การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. ๙๖-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๓
  ๓๔
  ๗๓
  ๕๓
2. ๔๙-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๓๒

  ๒๗
3. ๓๖-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๓
  ๒๗
  ๕๑
  ๑๕
4. ๙๐-๒๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๙
  ๖๑
  ๖๔
  ๖๑
5. ๕๗-๑๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๘
  ๒๒
  ๔๒
  ๕๕
6. ๘๖-๗๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๒


  ๖๗
7. ๙๖-๔๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๘
  ๓๔
  ๖๐
  ๕๔
8. ๑๐๙-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๓
  ๗๐
  ๗๘
  ๗๑
9. ๘๖-๓๕ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๒
  ๑๗
  ๕๑
  ๓๘
10. ๓๗-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๐
  ๑๒


ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile