พรบ.ควบคุมอาคาร
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้มีเพียง 10 ข้อ แบบสุ่มจากฐานข้อมูล
- ไม่กรอกชื่อและนามสกุลจะไม่ตรวจข้อสอบใหม่
- ทำไม่ครบก็จะไม่ตรวจข้อสอบใหม่ ระบบจะทำการบันทึกการทำด้วย ชื่อเวลา จำนวนข้อที่ได้
1. ข้อใดช่วยอธิบายวันธรรมสวนะเป็นวันที่สมานสัมพันธ์ชุมชนไว้เป็นหนึ่งเดียวได้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
    กิจกรรมทุกอย่างจะนำไปจัดกันในวัด
    ชาวบ้านจะลด ละ เลิก ทำสิ่งไม่ดี ๑ วัน
    พระสงฆ์มีโอกาสเทศนาสั่งสอนชาวบ้าน
    ศาสนิกชนมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมร่วมกันที่วัด
2. บ้านแฝด หมายความว่า?
    อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสร้างติดต่อกันสองบ้าน ใช้ผนังแบ่งอาคารร่วมกัน
    อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสร้างเหมือนกัน 2 หลัง
    อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื้องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป
    อาคารที่ใช้เป็นที่พักอาศัยเพื่อใช้ประโยชน์และมีพื้นที่เท่ากัน
3. บ้านแถว ทาวเฮาส์ หรือตึกแถว สามารถสร้างติดกันสูงสุดได้ไม่เกิน กี่คูหา ?
    9 คูหา
    10 คูหา
    11 คูหา
    12 คูหา
4. การกล่าวคำอาราธนาศีลเป็นหน้าที่ของบุคคลใด
    เจ้าภาพ
    พระสงฆ์
    พิธีกรในศาสนพิธี
    ทุกคนในงาน
5. เมื่อนักเรียนใช้อวัยวะทั้ง ๕ ได้แก่ หน้าผาก ๑ มือ ๒ เข่า ๒ แสดงว่านักเรียนกำลังแสดงความเคารพตามขั้นตอนอะไร
    อัญชลี
    นมัสการ
    อภิวาท
    วันทา
6. การปฏิบัติตนอย่างไรถือเป็นสิ่งไม่สมควรในขณะฟังพระธรรมเทศนา
    ไม่คิดฟุ้งซ่าน ทำใจให้สงบ
    ตั้งใจฟังอย่างสำรวม มีสมาธิ
    นั่งประนมมือ กล่าวรับศีลอย่างชัดเจน
    คุยกับเพื่อนที่ไปร่วมงานอย่างสนุกสนาน
7. ข้อใดไม่จัดเป็นพิธีกรรมที่เกิดจากวิถีชาวบ้าน
    พิธีงานศพ
    พิธีมงคลสมรส
    พิธีถวายกฐิน
    พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
8. ตาม พรบ. ถนนสำหรับรถยนต์วิ่งทางเดียว ต้องมีทางเดินรถไม่น้อยกว่าเท่าไร ?
    2.5 เมตร
    3 เมตร
    3.5 เมตร
    6 เมตร
9. การฟังสวดพระอภิธรรมจัดขึ้นในงานใด
    งานศพ
    งานบวช
    งานมงคลสมรส
    งานทำบุญวันเกิด
10. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของมิตรแท้
    มิตรพาเที่ยวเป็นนิจ
    มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข
    มิตรแนะนำประโยชน์
    มิตรอุปการะ มีน้ำใจ
ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนข้อให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
???????????? ?? ???????????? ??.081-0127713