เฉลยแบบทดสอบ

เฉลยแบบทดสอบการขายเบื้องต้น 1

1. การขายมีวิวัฒนาการมาจากข้อใด
ก. ระบบการแลกเปลี่ยนของต่อของ
ข. การชักจูงใจผู้ซื้อ
ค. การผลิตเพื่อจำหน่าย
ง. การให้ความรู้กับผู้บริโภค
2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของงานขายในฐานะอาชีพ
ก. อิสระในการทำอิสระในการทำงาน
ข. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ค. มีความก้าวหน้าและความมั่นคง
ง. งานขายที่ต้องเตรียมการล่วงหน้า
3. Production Oriented" หมายถึง
ก. แนวความคิดที่มุ่นเน้นในเรื่องการตลาด
ข. แนวความคิดที่มุ่นเน้นในเรื่องของสังคม
ค. แนวความคิดที่มุ่นเน้นในเรื่องการผลิต
ง. แนวความคิดที่มุ่นเน้นความพึงพอใจของลูกค้า
4. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการขายได้ถูกต้อง
ก. เป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเงินตรา
ข. เป็นการโอนกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการ
ค. เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จูงใจผู้ซื้อให้มีความพึงพอใจสินค้าและบริการนั้นและตัดสินใจซื้อ
ง. กระบวนการทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการช่วยเหลือหรือชักจูงใจลูกค้าอนาคตทั้งใช้บุคคลหรือไม่ใช้บุคคลให้ซื้อสินค้า หรือบริการไปใช้ที่เป็นผลสำคัญทางการค้าแก่ผู้ขาย
5. คลังสินค้า” สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
ก. เก็บสินค้าปริมาณน้อยอย่างปลอดภัย
ข. เก็บสินค้าปริมาณน้อยไม่ปลอดภัย
ค. เก็บสินค้าปริมาณมากอย่างปลอดภัย
ง. เก็บสินค้าปริมาณมากไม่ปลอดภัย
6. การขายคืออะไร
ก. การขาย คือ การสร้างความพึงพอใจ
ข. การขาย คือ ศิลปะการชักจูงใจลูกค้า
ค. การขาย คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งที่เรียนรู้ได้
ง. ทุกข้อคือคำตอบ
7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของงานขายในฐานะอาชีพ
ก. อิสระในการทำอิสระในการทำงาน
ข. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ค. มีความก้าวหน้าและความมั่นคง
ง. งานขายที่ต้องเตรียมการล่วงหน้า
8. การที่ลูกค้าทราบว่าสินค้าที่ตนซื้อไปแล้วมีวิธีการใช้อย่างไร มีประโยชน์อย่างไร และต้องดูแลบำรุงรักษาอย่างไร เกิดจากบทบาทใดของการขายมากที่สุด
ก. การชักจูงใจลูกค้า
ข. การให้ความรู้แก่ลูกค้า
ค. การบริการลูกค้า
ง. การติดต่อสื่อสาร
9. คลังสินค้า” สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
ก. เก็บสินค้าปริมาณน้อยอย่างปลอดภัย
ข. เก็บสินค้าปริมาณน้อยไม่ปลอดภัย
ค. เก็บสินค้าปริมาณมากอย่างปลอดภัย
ง. เก็บสินค้าปริมาณมากไม่ปลอดภัย
10. คลังสินค้า” สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
ก. เก็บสินค้าปริมาณน้อยอย่างปลอดภัย
ข. เก็บสินค้าปริมาณน้อยไม่ปลอดภัย
ค. เก็บสินค้าปริมาณมากอย่างปลอดภัย
ง. เก็บสินค้าปริมาณมากไม่ปลอดภัย
11. ข้อจำกัดของระบบการแลกเปลี่ยนของต่อของคือข้อใด
ก. ของบางอย่างมีค่ามากเกินไป
ข. ของบางอย่างมีขนาดใหญ่เกินไป
ค. ระยะทางของผู้ซื้อและผู้ขายไกลกันเกินไป
ง. ความต้องการและเวลาที่ต้องการของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกัน

ข้อสอบเฉลยยังมีอีก ให้กด refresh อีกครั้ง

 
เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้

 
© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.